Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣTΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του στον ακαδημαϊκό κλάδο της Επιστήμης του Θεάτρου / Θεατρολογία, τηρώντας πιστά το τρίπτυχο της αποστολής του όπως διατυπώθηκε στον ιδρυτικό νόμο του (Π.Δ. Φ527/ ΦΕΚ 223/6-10-1989) 1. Διδασκαλία, 2. Έρευνα, 3. Κοινωνική Προσφορά:
α) να προάγει την επιστήμη του θεάτρου,
β) να καλλιεργεί την τέχνη στον τόπο μας με την ταυτόχρονη διατήρηση, εκμετάλλευση, προώθηση και προβολή της πλούσιας κληρονομιάς μας,
γ) να μεταδίδει τη γνώση με τη συστηματική μελέτη και έρευνα στο πεδίο του θεάτρου,
δ) να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
ε) να καταρτίζει κατάλληλα εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης και άλλων τομέων της πολιτιστικής ζωής.

Επιδίωξη όλου του προσωπικού του, των μελών ΔΕΠ, των μελών ΕΔΙΠ και του διοικητικού προσωπικού είναι η συνεχής βελτίωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθώς και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση της φοιτητικής κοινότητας και στα τέσσερα προσφερόμενα επίπεδα εκπαίδευσης: α) προπτυχιακές σπουδές, β) μεταπτυχιακές σπουδές, γ) διδακτορικές σπουδές και ε) μεταδιδακτορική έρευνα, με βασικούς πυλώνες την αριστεία στην εκπαίδευση και την έρευνα, την προαγωγή της γνώσης και την καινοτομία στην έρευνα, καθώς και την συνεχή προσφορά στον πολιτισμό και την κοινωνία.

Το Τμήμα εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας, η οποία είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με τη νομοθεσία της ελληνικής πολιτείας περί ζητημάτων εκπαίδευσης.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:
α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής μονάδας
στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους δομείται η Πολιτική Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών και οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής του ΕΚΠΑ είναι οι εξής:

1. Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος.

2. Η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στον σχεδιασμό του ΠΠΣ.

3. Η βελτίωση της απόδοσης και της επίδοσης των φοιτητών του Τμήματος.

4. Η μείωση του ποσοστού των φοιτητών που εγκαταλείπουν ή αργούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

5. Η ενίσχυση του πολυεπίπεδου ερευνητικού έργου στο Τμήμα.

6. Η παραγωγή σημαντικής επίδρασης άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά καθώς και σε συλλογικούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων με κριτές.

7. Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού ,ερευνητικού, καθώς και διοικητικού και άλλου προσωπικού του Τμήματος.

8. Η συμβολή στην επίλυση προβλημάτων υποδομής (π.χ. κτηριακών προβλημάτων).

9. Η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των Τμημάτων / των Σχολών του ΕΚΠΑ σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

10. Η ενίσχυση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας που προβλέπουν την κινητικότητα φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.

11. Η ενίσχυση συνεργασιών με άλλα ιδρύματα του εξωτερικού και του εσωτερικού, η διάχυση και η ενίσχυση ερευνητικών έργων και ευρύτερων συνεργιών, καθώς επίσης και η βελτίωση της παραγωγής ερευνητικού έργου.

12. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας του Τμήματος.

13. Η προσέλκυση μελών ΔΕΠ υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

14. Η συμβολή του Τμήματος στην επιδιωκόμενη συνεργασία του ΕΚΠΑ με τους συντάκτες των πινάκων παγκόσμιας κατάταξης Πανεπιστημίων για την καλύτερη προβολή της ποιότητας του Τμήματος και γενικότερα του Ιδρύματος διεθνώς.

15. Η επίλυση προβλημάτων που αφορούν την υλοποίηση του διοικητικού έργου.

16. Η συμβολή του Τμήματος στην επιδιωκόμενη εφαρμογή μέτρων μείωσης των ρύπων και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλεί το Πανεπιστήμιο λόγω της λειτουργίας του.

17. Η δημιουργία νέων, ιδίως διακλαδικών ή και δι-ιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

18. Η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών, χορηγίες/δωρεές).

19. Η βελτίωση της οργάνωσης και παροχής προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.

20. Η συμβολή του Τμήματος στην πολιτική του ΕΚΠΑ για συνεχή οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

21. Η αξιοποίηση του δικτύου αποφοίτων του Τμήματος, στο πλαίσιο του δικτύου αποφοίτων του ΕΚΠΑ, στην υπηρεσία των ακαδημαϊκών και κοινωνικών στόχων του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προκειμένου για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών δεσμεύεται ειδικότερα να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού του έργου, σύμφωνα με τα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ECTS), καθώς και τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) ώστε να πετύχει τη/την:
α) βελτίωση της δομής και οργάνωσης του ΠΠΣ και του ΠΜΣ του Τμήματος
β) ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των διδασκόντων
γ) βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του παρεχόμενου διδακτικού έργου
δ) ενίσχυση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων του Τμήματος και τη διάχυσή του στην Ελλάδα και το εξωτερικό
ε) σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ιδιαίτερα με τα τρία νεοϊδρυθέντα ερευνητικά εργαστήρια στ) ανάπτυξη προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης
ζ) σύνδεση του Τμήματος με άλλα ομοειδή Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής η) αύξηση του βαθμού απορρόφησης των αποφοίτων του Τμήματος στην αγορά εργασίας
θ) βελτίωση των κτηριακών υποδομών (αίθουσες – εργαστήρια)
ι) συμβολή του Τμήματος στην ανάπτυξη του πολιτιστικού, καλλιτεχνικού, πνευματικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού πλαισίου της χώρας
ια) βελτίωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΑΜΕΑ κ.ά.).

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Τόσο η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος όσο και κάθε είδους πληροφορία που αφορά σε εκπαιδευτικές, ερευνητικές, καλλιτεχνικές και λοιπές δραστηριότητες, καθώς και σε επικαιροποιημένες ακαδημαϊκές τροποποιήσεις της λειτουργίας του Τμήματος, δημοσιοποιείται με άμεσο και προσβάσιμο τρόπο στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον Οδηγό Σπουδών, λαμβάνεται δε μέριμνα για την αντικειμενική και σαφή διατύπωσή της, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενο. Επίσης μέσα από τις διάφορες δράσεις που αναλαμβάνει το Τμήμα και η Φιλοσοφική Σχολή, γνωστοποιείται σε μαθητές λυκείου που είτε επισκέπτονται με τα σχολεία τους τη Σχολή και ιδιαίτερα τις εγκαταστάσεις του Τμήματος στη διάρκεια των «Ανοικτών Πυλών» που διοργανώνει κάθε εξάμηνο η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, είτε υπάρχει μέριμνα για ξεχωριστή ενημέρωση σε μαθητές των καλλιτεχνικών και των μουσικών σχολείων, αλλά και των γενικών λυκείων, στις περιπτώσεις που οι μαθητές τους εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τις θεατρικές σπουδές.
Οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας του Τμήματος, πέρα από τον Οδηγό Σπουδών, και κατά την τελετή υποδοχής τους .
Σε ευρύτερο επιστημονικό και καλλιτεχνικό κοινό, η πολιτική ποιότητας του Τμήματος γνωστοποιείται σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, επίσης μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης ,με δελτία τύπου και συνεντεύξεις των επιστημονικών υπευθύνων που έχουν επιφορτιστεί κατά περίπτωση να την καταστήσουν ευρύτερα γνωστή και με την ανάρτηση του ερευνητικού έργου των διδασκόντων σε περιβάλλοντα όπως π.χ. το Academia edu ή το Google scholar. Παράλληλα το Τμήμα έρχεται σε επαφή με φορείς (ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, καλλιτεχνικούς κ.ά) στους οποίους οι φοιτητές μας πραγματοποιηθούν την πρακτική άσκησή τους ή εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία και τους ενημερώνει για κάθε εξέλιξη επί του θέματος. Την ίδια επικοινώνηση πραγματοποιεί και με τον Σύλλογο των Αποφοίτων μας, καθώς και με τους φορείς, στους οποίους αυτοί δραστηριοποιούνται επαγγελματικά.