ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (2021-2025)

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 13/07/2021 έως 12-07-2025.

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Είμαστε περήφανοι που το Τμήμα μας ανταποκρίθηκε στις αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας στις σπουδές που παρέχει και στέκεται ισάξια με όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών. Προχωράμε δυνατά και τολμηρά.

Αναθεωρημένη απόφαση πιστοποίησης ΠΠΣ του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ