Menu

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ίδρυση "Εργαστηρίου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Νεοελληνικού Θεάτρου" στο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 1

Ίδρυση- Αντικείμενο Εργαστηρίου

Ιδρύεται στο Tμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εργαστήριο Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Νεοελληνικού Θεάτρου». Το Εργαστήριο έχει σκοπό τη στήριξη και εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου, Ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου, Ελληνική Δραματολογία, Συγκριτική Θεατρολογία (ζητήματα πρόσληψης της ξένης δραματολογίας και σκηνικής πράξης), Θέατρο της Ελληνικής Διασποράς, Εκδοτική Κειμένων της Ελληνικής Δραματουργίας και Τεκμηρίωση της Ελληνικής Θεατρικής Δραστηριότητας, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι πρακτικές ανάγκες εφαρμογής των αντίστοιχων θεωρητικών γνώσεων και η συμπλήρωση της εκπαίδευσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και των υποψηφίων διδακτόρων, όπως απαιτούν οι ανάγκες των σύγχρονων σπουδών στην Επιστήμη του Θεάτρου σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, ικανοποιεί την ανάγκη συγκέντρωσης, καταγραφής, αποδελτίωσης, ψηφιοποίησης και διάχυσης τεκμηρίων της ελληνικής και ξένης θεατρικής παραγωγής επί ελληνικού, κυρίως, εδάφους, προκείμενου να συμπληρωθούν τα κενά της έρευνας στην καταγραφή της ιστορίας του θεατρικού γίγνεσθαι στον ελλαδικό χώρο και στον ευρύτερο Ελληνισμό . Η ύπαρξη ενός οργανωμένου εργαστηρίου θα συνδράμει τις ερευνητικές εργασίες προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων καθώς και ανεξάρτητων μελετητών της Ελληνικής Θεατρολογίας.

Άρθρο 2

Σκοπός του Εργαστηρίου

 1. Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών, ερευνητικών και επιμορφωτικών αναγκών του Tμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών στα γνωστικά αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
 2. Η συλλογή και καταγραφή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θεατρολογικού αρχειακού υλικού και η διεξαγωγή ερευνών στα σχετικά με το άρθρο 1 αντικείμενα.
 3. Η διεπιστημονική συνεργασία σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφει ο τίτλος του Εργαστηρίου καθώς και η παροχή βοήθειας σε νέους ερευνητές.
 4. Η συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια, Κέντρα Ερευνών, εκπολιτιστικούς φορείς και επιστημονικά σωματεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι και οι επιδιώξεις συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς που θέτει το Εργαστήριο.
 5. Η παροχή υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄53).
 6. H προαγωγή της έρευνας γύρω από θέματα της Ελληνικής Θεατρολογίας και ειδικότερα του Νεοελληνικού Θεάτρου, και η ανάληψη και εκπόνηση ανάλογων προγραμμάτων.
 7. Η βιβλιογραφική καταγραφή σχετικών επιστημονικών εργασιών σε διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη συγκρότηση θεματικών βάσεων δεδομένων, με μακροπρόθεσμο στόχο τη διάχυση των πληροφοριών και τη στήριξη των νέων ερευνητών.
 8. Συντονισμός της εκδοτικής στρατηγικής με τη μεταγραφή και φιλολογική αποκατάσταση χειρογράφων κειμένων, την αναστύλωση σημαντικών θεατρικών έργων των περασμένων αιώνων, την προετοιμασία κριτικών εκδόσεων και την έκδοση μονογραφιών, καθώς και επιστημονικού περιοδικού, ελληνόγλωσσου και ξενόγλωσσου.
 9. Η συγκέντρωση παντός είδους αρχειακού υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) που σχετίζεται με τα αντικείμενα έρευνας και μελέτης του Εργαστηρίου.
 10. H δημιουργία αρχείου διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται στο Τμήμα και η καταλογογράφηση συναφούς υλικού από άλλους πανεπιστημιακούς φορείς.
 11. Η διοργάνωση ειδικών Συναντήσεων, Σεμιναρίων, Hμερίδων, Συμποσίων και Συνεδρίων καθώς και ανοικτών κύκλων μαθημάτων και διαλέξεων, με επίκεντρο το θέατρο λόγο ως ιστορία, θεωρία και διδακτική πράξη.
 12. Τη συγκρότηση αρχείων γύρω από τα αντικείμενα που περιγράφονται στο άρθρο 1 και την ψηφιοποίησή τους, με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.
 13. Τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων με σκοπό την προώθηση της χρήσης των νέων τεχνολογιών στη θεατρολογική έρευνα και τη διάχυση της τεχνογνωσίας στη διδασκαλία της θεατρολογίας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα.
 14. Την κατασκευή δικτυακού τόπου με σκοπό την παρουσίαση και διάδοση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούνται στο Εργαστήριο και την ενίσχυση της συνεργασίας του Εργαστηρίου με συναφή Eργαστήρια και Kέντρα Έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 15. Την οργάνωση επιστημονικών δραστηριοτήτων και τη σύνδεση με εθνικούς και τοπικούς επιστημονικούς φορείς καθώς και με φορείς του εξωτερικού (βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, εργαστήρια άλλων πανεπιστημίων με συναφείς στόχους), για την ανάπτυξη συνεργασιών με απώτερο στόχο την ανάδειξη αφενός της ιστορικής πορείας του Νεοελληνικού Θεάτρου ως έκφραση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και αφετέρου του σύγχρονου Ελληνικού Θεάτρου ως πνευματικού και καλλιτεχνικού δημιουργήματος ενταγμένου στο διεθνές γίγνεσθαι της σύγχρονης παιδείας και του πολιτισμού.

Άρθρο 3

Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από:

α. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου.

β. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (.Ε.ΔΙ.Π) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π), καθώς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

γ. Ειδικούς επιστήμονες και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Άρθρο 4

Διοίκηση - Αρμοδιότητες

α. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

β. Αρμοδιότητες του Διευθυντή:

 1. Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού -μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.
 2. Η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του.
 3. Η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργαστηρίου και τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσωπικό.
 4. Η φροντίδα για την κατανομή και διαχείρηση των χώρων του Εργαστηρίου.
 5. Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος όσον αφορά στον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό του Εργαστηρίου.
 6. Η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το Εργαστήριο.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση-Λειτουργία

 1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε χώρους που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού αναγκαίου τεχνικού εξοπλισμού για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.
 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο, στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση των μηχανημάτων και των χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και την προστασία των μηχανημάτων και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
 4. Η χρησιμοποίηση ειδικών μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές, οι οποίοι έχουν ειδική επί των μηχανημάτων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά μηχανήματα, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
 5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος.

Άρθρο 6

Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:

α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για το ίδιο το Εργαστήριο ή για λογαριασμό τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, και

ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Εργαστηρίου.

Άρθρο 7

Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:

 1. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
 2. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
 3. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών, video, cd-rom και μηχανημάτων.
 4. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
 5. Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
 6. Πρωτόκολλο εισερχομένων – εξερχομένων εγγράφων.

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

ΦΕΚ διευθυντών εργαστηρίου

ΦΕΚ ίδρυσης εργαστηρίου Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Νεοελληνικού Θεάτρου