Menu

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας

Το Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος και Θεατρολογικής Έρευνας ιδρύθηκε με την υπ΄ αριθμ. 107702/Β1/2-10-2003 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1493) και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 66/18-11-2019 πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4467) έχοντας ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση ερευνητικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και εκδοτικών αναγκών στα αντικείμενα του Θεάτρου, της Έρευνας και της Παιδείας. Η έναρξη της λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε το 2020.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η καταγραφή, ανάλυση και θεωρητική πλαισίωση του πολιτισμικού γίγνεσθαι που συνδέεται με το Αρχαίο Δράμα και την αναβίωσή του στους νεότερους χρόνους (θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες, performances, εικαστικές εκθέσεις κ.ά.), η συλλογή και η ψηφιοποίηση πληροφοριών, τεκμηρίων και οπτικοακουστικού υλικού για τις ελληνικές και διεθνείς παραστάσεις του Αρχαίου δράματος, η οργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, πολιτιστικών κ.ά. φορέων, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, για την οργάνωση κοινών δράσεων με αναφορά στην αναβίωση του Αρχαίου Δράματος, η οργάνωση και υλοποίηση ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, το Εργαστήριο στοχεύει στο να κινήσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για μια επαναπροσέγγιση του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος και να ανανεώσει τους τρόπους διδασκαλίας του, εισάγοντας μια σειρά νέων μεθόδων με τη μελέτη της αναβίωσής του στις σύγχρονες σκηνές.

Η αποστολή του αφορά στην κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών, στη συνεργασία με ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, στη διοργάνωση και παραγωγή επιστημονικών / καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου, το προσωπικό του αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Μέλη (Δ.Ε.Π.) ή ερευνητικό προσωπικό, τακτικό ή έκτακτο, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία ορίζονται honoriscausa ως μέλη του Εργαστηρίου με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διευθυντή του, Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικό προσωπικό που τοποθετούνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Πλάτων Μαυρομούστακος (γρ. 912, τηλ. 210-7277928, e-mail: platon@theatre.uoa.gr) είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με αυτό του εργαστηρίου. Είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό του διδακτικού και ερευνητικού έργου, την κατάρτιση, υποβολή και τη μέριμνα για την εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείρηση των πόρων του κ.ά.

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, η οποία επικουρείται και με υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Στεγάζεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο λειτουργεί με ιδίους πόρους.

Ιδρυτικά μέλη του δικτύου αποτελούν τα εξής μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος -  European Network of Research and Documentation of Performances of Ancient Greek Drama (Arc-Net)

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, εντάσσεται το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Παραστάσεων Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Ιδρύθηκε το 1997 και έχει ως στόχο την συντονισμένη διεξαγωγή της έρευνας σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις των θεατρικών και των κλασικών σπουδών καθώς και τη δημιουργία ενός χώρου συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Η σύνδεση της θεωρητικής προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού δράματος (φιλολογική, θεατρολογική και αρχαιολογική) με την σκηνική πράξη και τα πρόσφατα επιτεύγματά της αποτελεί ζητούμενο για την διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Απώτερος στόχος του Δικτύου είναι, επομένως, η δημιουργία νέων γνωστικών αντικειμένων, πεδίων ειδίκευσης και πρωτότυπων διδακτικών μέσων, καθώς και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στην αρχειοθέτηση και τη διδασκαλία των παραστάσεων του αρχαίου δράματος. Συμμετέχουν Τμήματα Θεατρικών και Κλασικών Σπουδών 22 πανεπιστημίων της Ευρώπης, της Μεσογείου και των ΗΠΑ.

Έρευνα - Δραστηριότητες:

  • συνεργατική έρευνα για τη δημιουργία διεθνούς πολυμεσικού αρχείου με αντικείμενο τις παραστάσεις αρχαίου δράματος σε από κοινού σχεδιασμένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων (καταχωρήσεις 2.300 ευρωπαϊκών παραστάσεων - 1998 κ.εξ.)
  • international summer courses (2002-2015: περίπου 380 εισερχόμενοι φοιτητές)
  • διεθνή συνέδρια, εργαστήρια, τηλεδιασκέψεις (1997-2020)
  • ανταλλαγές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (1997-2020)
  • ανταλλαγές - μετακλήσεις διδασκόντων (1997-2020)
  • εκδόσεις, δημοσιεύσεις (1998 κ.εξ.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χρήσιμες συνδέσεις:

ΦΕΚ διευθυντών εργαστηρίων

ΦΕΚ Ίδρυσης του Εργαστηρίου 1493/Β΄/2003

ΦΕΚ 4467/Β΄/2019

European Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama Performances (ARC-Net)