Αρχική » Σπουδές » Προπτυχιακές σπουδές » Προαπαιτούμενα για το πτυχίο

Από το ακαδημαϊκό έτος  2013-14 το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών έχει τροποποιηθεί και επομένως διευκρινίζεται ότι ισχύουν τα παρακάτω:

1. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΤΘΣ στη δήλωση μαθημάτων τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πρώην Κατ΄ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται πλέον ως Υποχρεωτικά (και ως Υποχρεωτικά θα αναφέρονται στο εξής).

2. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και μετά προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο θα πρέπει να περάσουν 58 μαθήματα: 46 Υποχρεωτικά και 12 Επιλεγόμενα.

3. Οι φοιτητές/τριες που έχουν περατώσει τις σπουδές τους έως τον Σεπτέμβριο 2014 θα πρέπει να έχουν περάσει 58 μαθήματα σύμφωνα με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών δηλαδή: 46 Υποχρεωτικά, τα 6 πρώην Κατ᾽ Επιλογήν Υποχρεωτικά και 6 Επιλεγόμενα.

4. Οι φοιτητές/τριες που έχουν εισαχθεί στο ΤΘΣ αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τον Σεπτέμβριο του 2014 για τη λήψη του πτυχίου θα πρέπει να περάσουν 58 μαθήματα σύμφωνα με τις ακόλουθες μεταβατικές ρυθμίσεις:

4.1. Αν έχουν περάσει όλα τα Κατ᾽ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο θα πρέπει να έχουν περάσει 58 μαθήματα τα οποία τώρα πλέον θα υπολογίζονται ως εξής: 46 κατά ελάχιστο αριθμό μαθήματα Υποχρεωτικά (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πρώην κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά) και τα υπόλοιπα συμπληρώνονται από τα Επιλεγόμενα που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών.

4.2. Αν δεν έχουν περάσει όλα τα πρώην Κατ᾽ Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα προκειμένου να συμπληρώσουν τον αριθμό των 58 μαθημάτων, θα πρέπει να περάσουν όσα από τα πρώην Κατ΄Επιλογήν Υποχρεωτικά μαθήματα απομένουν (τα οποία πλέον προσφέρονται ως Υποχρεωτικά στο νέο πρόγραμμα σπουδών) και τα υπόλοιπα, (εφόσον απαιτούνται) συμπληρώνονται από τα Επιλεγόμενα που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών για την συμπλήρωση των 58 μαθημάτων.

Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται από ιστοσελίδα άλλη από τις επίσημες ιστοσελίδες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (http://www.theatre.uoa.gr & https://www.facebook.com/theatre.uoa.gr) δεν ανταποκρίνεται στα ζητούμενα του Προγράμματος Σπουδών.