Αρχική » Σπουδές » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορικό δίπλωμα

Διδακτορικό δίπλωμα

Σκοπός και τίτλος σπουδών

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής συνιστά πρωτότυπη ερευνητική συμβολή στις θεατρικές σπουδές και οφείλει να οδηγεί σε συμπεράσματα αξιόλογα για την επιστήμη του θεάτρου. Με την ολοκλήρωση της διατριβής απονέμεται στον υποψήφιο ο ύψιστος ακαδημαϊκός τίτλος σπουδών, το διδακτορικό δίπλωμα.

Αριθμ. απόφ. 597/1-2-2018: Έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Εγγραφή, Επιλογή υποψηφίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που περατώνει επιτυχώς τον Α΄ κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών και επιθυμεί να εγγραφεί στον Β΄ κύκλο υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Πτυχίο ανώτατης σχολής. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα συνοδεύεται με πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ).
  • Αναλυτικές βαθμολογίες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Βιογραφικό και εργογραφικό σημείωμα.
  • Δύο συστατικές επιστολές.
  • Τίτλος προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής.
  • Προσχέδιο της διατριβής προσδιορίζοντας σε γενικές γραμμές το αντικείμενο και τη μεθοδολογία, με παράθεση των λόγων της πρωτοτυπίας του θέματος.
  • Δείγμα επιστημονικής εργασίας ή αντίγραφο της μεταπτυχιακής εργασίας ειδίκευσης.

Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τις οποίες η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου.

β. Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

γ. Τυχόν πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό έργο και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες.

δ. Επαρκή γνώση δύο ξένων γλωσσών με υποχρεωτική την κατάθεση σχετικών πιστοποιητικών.

Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά (θετικά ή αρνητικά) στην αρμόδια να αποφασίσει Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

Για την εισαγωγή κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων της αλλοδαπής αποφαίνεται η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και εισηγείται σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν στη διάθεσή τους για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τρία τουλάχιστον ημερολογιακά έτη με ανώτατο όριο τα πέντε ημερολογιακά έτη, από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Δίνεται η δυνατότητα ετήσιας παράτασης κατόπιν συνεννόησης του υποψηφίου με την τριμελή επιτροπή και της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.

Σε ειδικές περιπτώσεις και για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, όπως για λόγους υγείας ή στρατιωτικών υποχρεώσεων οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να ζητούν με αίτησή τους προς τη ΓΣΕΣ αναστολή εκπόνησης της διατριβής με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι λόγοι υγείας πιστοποιούνται από δημόσιο φορέα (διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδια υγειονομική επιτροπή) ή για άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο εκτιμά το κατά Νόμο αρμόδιο συλλογικό όργανο. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων

Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και με τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη στιγμή που θα γίνουν δεκτοί και καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τα μέλη της τριμελούς επιτροπής και να υποβάλλουν στην τριμελή επιτροπή στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και έως 15 Σεπτεμβρίου γραπτή έκθεση σχετικά με την πρόοδο της εργασίας τους υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση που η έκθεση αυτή δεν υποβληθεί κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η Γ.Σ.Ε.Σ. έχει το δικαίωμα, μετά από σχετική εισήγηση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, να αποφασίσει την αποδέσμευση του θέματος και τη διαγραφή της υποψηφιότητας.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες, όπως και οι υπόλοιποι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στη ζωή της εκπαιδευτικής κοινότητας του Τμήματος, συμβάλλουν σε διαδικασίες όπως οι εξετάσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος, ενώ παράλληλα μυούνται στην διδακτική διαδικασία και μπορούν να λάβουν μέρος σε επιστημονικά προγράμματα. Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση να συμμετέχει στις επιστημονικές διοργανώσεις του Τμήματος, σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες εφόσον αντικειμενικά τους αφορά.

Ο υποψήφιος διδάκτορας, εφόσον του ζητηθεί, μπορεί να προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο Τμήμα (σύμφωνα με το εδ. δ, παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3685/2008).

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5) το πολύ υποψήφιους διδάκτορες.

Οδηγίες συγγραφής διδακτορικής διατριβής 

α.Υπόδειγμα εξωφύλλου

β.Οδηγίες συγγραφής

γ.Βιβλιογραφικές αναφορές, σύνταξη ευρετηριων, κ.λπ.

Κατάθεση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

Όταν ο υποψήφιος, ολοκληρώσει την διατριβή του την καταθέτει στον επιβλέποντα ερευνητή και στα λοιπά μέλη της τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα να βελτιώσει τμήματα της εργασίας ή να την επεξεργαστεί εκ νέου και να την υποβάλει αφού έχει κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, εφόσον εγκρίνουν και συμφωνούν ότι η διατριβή έχει καλώς ολοκληρωθεί και ότι μπορεί να υποστηριχθεί, συντάσσουν ειδική βεβαίωση την οποία καταθέτουν στην ΓΣΕΣ του Τμήματος (ή στη συντονιστική επιτροπή) και ταυτοχρόνως καταθέτουν αίτηση συγκρότησης επταμελούς επιτροπής και ορισμού ημερομηνίας υποστήριξης της διατριβής. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή μετέχουν εξ ορισμού και τα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Όλα τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του.

Μετά τη συγκρότηση της επταμελούς επιτροπής και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα όχι περισσότερων των πενήντα (50) ημερών γίνεται δημόσια υποστήριξη της διατριβής. Η ημερομηνία της υποστήριξης ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. σε συνεννόηση με τα μέλη της επταμελούς επιτροπής. Η υποστήριξη ανακοινώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος και του Προγράμματος.

Η παρουσίαση του αντικειμένου της διατριβής είναι προφορική και δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά. Κατόπιν τούτου, τα μέλη της 7μελούς επιτροπής υποβάλλουν ερωτήσεις στον υποψήφιο. Η διαδικασία είναι ανοιχτή στην πανεπιστημιακή κοινότητα και γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Τη συζήτηση διευθύνει ένα μέλος της επιτροπής που ορίζεται από την ίδια. Στη συνέχεια η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και αποφασίζει για την απονομή του τίτλου ή για την απόρριψη της διατριβής με φανερή ψηφοφορία. Η επιτροπή εφόσον εκτιμήσει ως μη πλήρως ικανοποιητική τη διατριβή έχει τις εξής δυνατότητες: μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο να βελτιώσει τμήματα ή να αναμορφώσει ριζικά τη διατριβή, οπότε την υποβάλει εκ νέου για μια νέα υποστήριξη ή προτείνει αλλαγές και διορθώσεις δίχως να απαιτεί νέα υποστήριξη ή απορρίπτει την εργασία. Η νέα υποστήριξη μπορεί να γίνει το νωρίτερο σε τρεις και το αργότερο σε έξι μήνες μετά την πρώτη. Στην περίπτωση που και η δεύτερη υποστήριξη απορριφθεί, η επιτροπή της διατριβής απορρίπτει τον υποψήφιο και δικαιολογεί την απόφασή της. Η απόφαση ανακοινώνεται από την σχολή στον υποψήφιο γραπτώς με πιστοποίηση που περιλαμβάνει και την αιτιολόγηση.

Η διδακτορική διατριβή, εφόσον γίνει αποδεκτή, αξιολογείται με τους εξής χαρακτηρισμούς: Άριστα – Λίαν καλώς – Καλώς. Στην κατάθεση και την καταμέτρηση των βαθμών, καθώς και στην εξαγωγή του τελικού βαθμού ισχύουν όσα προβλέπονται από το νόμο και τα πανεπιστημιακά θέσμια.

Η εξεταστική επιτροπή με ευθύνη του προέδρου της συνυπογράφει πρακτικό όπου δηλώνεται ο βαθμός του κάθε μέλους της επιτροπής. Το πρακτικό πρέπει να υπογραφεί από τον πρόεδρο της επιτροπής και από εκείνον που το τηρεί (ένα μέλος ΔΕΠ της Επιτροπής, εφ’ όσον δεν παρίσταται η Γραμματέας του Τμήματος). Ο κατάλογος παρουσιών και το Πρωτόκολλο κατατίθενται στον φάκελο της Διατριβής.

Αν ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν εμφανιστεί αδικαιολόγητα στην υποστήριξη της διατριβής του, αυτή θεωρείται ότι απορρίπτεται. Αυτό πρέπει να ανακοινωθεί γραπτώς στον υποψήφιο και να περιλαμβάνει μία αιτιολόγηση καθώς και ενημέρωση για το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

Η υποστήριξη δεν μπορεί να διεξαχθεί αν δεν είναι παρόντα τουλάχιστον τα πέντε (5) μέλη της Επταμελούς.

Απονομή του τίτλου του διδάκτορα

Μετά την υποστήριξη και πριν από την ορκωμοσία του ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται να καταθέσει στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο cd σε μορφή (pdf) και, επιπλέον, αντίστοιχα δύο (2) αντίτυπα στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., και ένα αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Ο ακαδημαϊκός τίτλος του διδάκτορα απονέμεται στον υποψήφιο με αναγόρευση και καθομολόγηση από τη Γ.Σ.Ε.Σ.