Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

11.09.2020

Ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την πρακτική άσκηση (2019-20) - 4η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

(2019-2020)

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πρόκειται να καλυφθούν συνολικά 73 θέσεις. Ημερομηνία λήξης δ΄ φάσης κατάθεσης των αιτήσεων: Δευτέρα 21/9/2020.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

Α) Ακαδημαϊκά Κριτήρια:

  • Εξάμηνο σπουδών: ((3ο – 6ο) [40 μόρια] (7ο – 8ο) [50 μόρια] (9ο ) [30 μόρια])
  • Επιδόσεις στα μαθήματα: (Μέσος όρος αναλυτικής βαθμολογίας [10 μόρια])
  • Διακρίσεις σπουδών – Υποτροφίες: (Κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία [25 μόρια])

Β) Κοινωνικά Κριτήρια:

  • Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20 μόρια σωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
  • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια σωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα.

Χωρίς Κριτήρια:

  • ΑμεΑ
  • Μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα τέκνα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.Για να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να προσκομίσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση, σφραγισμένα και επικυρωμένα.

2.Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από υπογεγραμμένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά τα ατομικά στοιχεία καθώς και ευδιάκριτα στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, δ/νση email).

3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Επισημάνσεις:

1.Δεν είναι απαραίτητο να καταθέσετε δικαιολογητικά από όλες τις κατηγορίες κριτηρίων. Ωστόσο, είναι υποχρεωτική η κατάθεση του Πιστοποιητικού Αναλυτικής Βαθμολογίας (που εκδίδεται από τη Γραμματεία) και του Εκκαθαριστικού Σημειώματος από την εφορία.

2.Οι αιτήσεις που γίνονται τώρα αφορούν όλο το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

3.Σε περίπτωση ισοβαθμίας (ως προς τη συνολική μοριοδότηση), θα υπερισχύσει ο/η φοιτητής/τρια με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας.

4.Αφότου ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, θα υπάρχει το περιθώριο πέντε εργάσιμων ημερών για τυχόν ενστάσεις.